szkolenie / regulamin

alt

§ 1. Organizator

Organizatorem szkoleń jest firma:
FFT Agata Korzemiacka LTD
85 Great Portland Street
First Floor
London
United Kingdom
W1W 7LT
Company No. 09916379

§ 2. Zgłoszenia

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu lub imprezie, organizowanych przez Athlete Performance, należy złożyć poprzez formularz na stronie www.athleteperformance.pl. Zapytania lub rezerwacje telefoniczne nie są traktowane jako zgłoszenie.
2. Zgłoszenia są przyjmowanie i opracowywane w kolejności wpływu i uwzględnianie odpowiednio do przewidzianej liczby miejsc na danym szkoleniu czy imprezie. Decyduje data wpływu zgłoszenia do biura Athlete Performance.
3. Przesłanie zgłoszenia stanowi zamówienie usługi szkoleniowej. Po przesłaniu przez biuro Athlete Performance potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zamówienie usługi jest wiążące dla obu stron. Rezygnacja z usługi może zostać złożona jedynie w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Dalej patrz § 4 Rezygnacja z udziału w imprezie lub szkoleniu Athlete Performance.

§ 3. Opłaty

1. Rezerwacja udziału w szkoleniu lub imprezie Athlete Performance jest dokonywana po wpłaceniu zaliczki wyznaczonej przy opisie rezerwacji miejsca na dane szkolenie na konto Athlete Performance w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2. Pełna opłata za uczestnictwo w szkoleniu lub imprezie Athlete Performance („Opłata”) musi zostać wniesiona najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub imprezy chyba, że osoba deklaruje się pisemnie uiszczać płatność w formie ratalnej (terminy kolejnych rat danego szkolenia, dostarczane są drogą mailową do interesanta).
3. Jeżeli pełna Opłata nie zostanie wniesiona na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, imprezy Athlete Performance lub nastąpi opóźnienie płatności rat w terminie, firma Athlete Performance zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy i zatrzymania kwoty zaliczki.
4. Rozłożenie Opłaty na raty jest możliwe po pisemnym (e-mailowym) uzgodnieniu z Athlete Performance.
5. Przy wyborze płatności ratalnej dla szkolenia IFAA Trener Personalny, pierwsza rata wysokości 500 zł, musi być dokonana 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
6. W Opłacie zawarty jest koszt materiałów szkoleniowych, certyfikatu/dyplomu oraz egzaminu.
7. Za egzamin poprawkowy oraz za egzamin dodatkowy w przypadku rozłożenia egzaminu na dwie części pobierana jest opłata w wysokości 69 zł (w tym 23% VAT). Za wystawienie każdego kolejnego egzemplarza certyfikatu lub dyplomu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł (w tym 23% VAT).
8. Za każdy kolejny egzemplarz skryptu szkoleniowego (Trener Personalny) pobierana jest opłata w wysokości 50 zł (w tym 23% VAT).
9. Za wydanie duplikatu certyfikatu pobierana jest opłata w wysokości: 30 zł - szkolenie Trener Personalny i 20 zł każde inne (w tym 23% VAT).

§ 4. Rabaty

W przypadku wpłacenia pełnej Opłaty w terminie do jednego miesiąca przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje 10% zniżki na szkolenie (dotyczy tylko szkolenia IFAA Trener Personalny). Nie dotyczy to Opłat za imprezy, które są ustalane w odrębny sposób.

§ 5. Rezygnacja z udziału w imprezie lub szkoleniu Athlete Performance

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub imprezie Athlete Performance obowiązują następujące zasady dotyczące zgłoszenia rezygnacji, zwrotu Opłaty i pobierania należności manipulacyjnej, niezależnej od Opłaty:
1. Rezygnację z udziału należy w każdym przypadku złożyć do biura Athlete Performance w formie pisemnej. Jeżeli uczestnik przesłał swoje zgłoszenie i otrzymał potwierdzenie jego przyjęcia przez biuro Athlete Performance, po czym nie opłacił zaliczki lub pełnej Opłaty, zostaje skreślony z listy uczestników.
2. Jeżeli uczestnik wpłacił kwotę zaliczki i nie złożył pisemnej rezygnacji do dnia rozpoczęcia szkolenia lub imprezy, nie przysługuje mu zwrot wniesionej zaliczki.
3. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji obowiązują poniższe zasady:
- do 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej zaliczki, pomniejszonej o należność manipulacyjną w wysokości 50 zł (w tym 23% VAT);
- w terminie 14–7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej zaliczki;
- w przypadku zamiany zgłoszenia poprzez wykupienie innego szkolenia lub imprezy Athlete Performance obowiązuje należność manipulacyjna w wysokości 50 zł (w tym 23% VAT), przy czym wykupienie innego szkolenia lub imprezy musi nastąpić do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła zamiana;
- w przypadku rezygnacji z udziału na 7 lub mniej dni przed rozpoczęciem szkolenia lub imprezy Athlete Performance obowiązuje opłata w pełnej wysokości.
- za niewykorzystane dni szkolenia lub imprezy przysługuje zwrot wniesionej opłaty wg. naszego wewnętrznego cennika.
- odliczane są koszty wydanych materiałów szkoleniowych.

§ 6. Odpowiedzialność cywilna

Athlete Performance nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Udział w szkoleniach i imprezach Athlete Performance odbywa się na własne ryzyko. Athlete Performance zaleca wykupienie na czas trwania szkolenia lub imprezy właściwego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 7. Postanowienia ogólne

1. Potwierdzeniem rezerwacji udziału w szkoleniu lub imprezie jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i/lub dostarczenie uczestnikowi faktury pro-forma.
2. Athlete Performance zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub imprezy z ważnego powodu. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub imprezie, zostaną odpowiednio wcześniej powiadomione o odwołaniu oraz otrzymają zwrot nadesłanych wpłat w ramach Opłaty. Athlete Performance nie ponosi w takim wypadku ewentualnych kosztów odwołania rezerwacji hotelu lub biletu. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub imprezy itd.).
3. Materiały szkoleniowe są wydawane uczestnikom przy rozpoczęciu szkolenia lub imprezy. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach imprez i szkoleń zachowuje Athlete Performance, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu Athlete Performance. W przypadku naruszenia tego postanowienia Athlete Performance może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 2 000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez Athlete Performance przekraczają wysokość kary umownej.
4. Językiem wykładowym jest język polski, chyba że podano inaczej. Szkolenia z zagranicznymi szkoleniowcami są tłumaczone na język polski.
5. Zamiana bonów szkoleniowych na ich równowartość w gotówce jest wykluczona.
6. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas imprez i szkoleń jest zabronione. Athlete Performance może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub imprezie Athlete Performance, wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że Athlete Performance nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez Athlete Performance oraz spółki należące do grupy przedsiębiorstw Athlete Performance. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym przed rozpoczęciem imprezy lub szkolenia.
7. Athlete Performance akceptuje według własnego uznania szkolenia innych instytucji i firm szkoleniowych. Dla wymogów egzaminu kończącego dane szkolenie Athlete Performance miarodajna jest treść i przebieg tego szkolenia Athlete Performance. Jeżeli uczestnik z własnej inicjatywy rezygnuje z udziału w tych częściach szkolenia, które zrealizował w innej instytucji lub firmie szkoleniowej, nie uprawnia to do obniżenia opłaty za szkolenie.
8. Zjazdy II, III, IV w kursie Trenera Personalnego mogą być swobodnie zamieniane kolejnością realizacji. Jednak nie ma to negatywnego wpływu na kolejne etapy nauczania.
9. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług okaże się niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to ważności innych postanowień.
10. Miejscem rozstrzygania sporów wynikłych z stosunku umownego pomiędzy Athlete Performance, a uczestnikiem jest właściwy sąd powszechny w Warszawie. Obowiązującym prawem jest prawo polskie. Stan marzec 2016.